top of page

VEDLIGEHOLD

Grønne arealer:

Grundejerforeningen råder over betydelige fællesarealer, som hovedsageligt er udlagt i græs, og som ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen. Der er bred opbakning til, at vores fællesarealer skal fremstå i god vedligeholdelsesstand. Græsarealerne klippes 12-16 gange på en sæson (efter behov), og der foretages løbende lugning af bede samt udskiftning af planter, hvor det er påkrævet. Vedligeholdelse af arealerne udbydes i licitation for 2 årige perioder, hvor bestyrelsen udvælger og anmoder lokale entreprenører om at afgive tilbud på opgaverne.

Herudover er der store arealer (primært slugter) som ejes af Vejle Kommune. I 2015 har grundejerforeningen indgået en aftale med kommunen om afgræsning af slugterne. Den første del af aftalen er implementeret, idet slugterne mod sydvest er indhegnet. Vejle Kommune er ansvarlig for, og indgår aftaler med, landmænd om afgræsningen. Det er aftalt, at det er køer og kalve der afgræsser i slugterne, og afgræsningen er i fuld gang. Den sydøstlige del ned mod jernbanen vil senere blive inddraget og indhegnet, når rideklubben har fjernet den nuværende indhegning. Det forventes, at hele området vil være fuldt etableret senest i foråret 2016.

 

Boligveje:

Boligvejene i vores udstykning er offentlige veje. Det betyder, at Vejle Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af vejene (i modsætning til alle nyere udstykninger, hvor den lokale grundejerforening har ansvaret). Strækningen fra rundkørslen til daginstitutionen Lilholtgård saltes og sneryddes som en ”kategori A” vej af kommunen, men de øvrige boligveje har en lavere prioritet. Da stamvejene i vores udstykning er forholdsvis stejle er det besluttet, at vi i grundejerforeningen selv sørger for, og betaler for snerydning fra tidlig morgen, hvor det er påkrævet. Bestyrelsen udvælger og anmoder lokale entreprenører om at afgive tilbud på opgaven for 2 årige perioder. Grundejerforeningen har for egen regning monteret flere vejbump med henblik på at fremme trafiksikkerheden i området.

 

Træer og planter:

Der vil løbende være behov for udskiftning/genplantning af træer og bunddække i vores udstykning. Plantebælterne langs J.P. Skovsvej er efterhånden ved at være godt vokset til, men kræver fortsat en del lugearbejde. Det skønnes at vi i de kommende år løbende må genplante træer og retablere bunddække, hvis vores område fortsat skal fremstå præsentabelt. Entreprenøren som har ansvaret for klipning af græsarealerne har tillige ansvaret for genplantning efter forudgående aftale med bestyrelsen.

 

bottom of page